Solidární zvýšení daně a povinnost podat daňové přiznání za rok 2013

Pomalu se blíží termín pro podání daňového přiznání za rok 2013 a právě díky solidárnímu zvýšení daně vzroste i počet osob, které jsou povinny daňové přiznání podat. Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob je za rok 2013 stanoven na úterý 1. dubna 2014. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, připadá termín pro podání daňového přiznání na úterý 1. července 2014. Prodloužený termín může být u fyzických osob uplatněn pouze v případě, že je příslušnému finančnímu úřadu doručena plná moc nejpozději do 1. dubna 2014.

Solidární zvýšení daně bylo počínaje rokem 2013 zakotveno na přechodné období tří let do zákona o daních z příjmů (§ 16a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). Jedná se o nový konstrukční prvek při stanovení daňové povinnosti ve výši 7% z rozdílu 48násobku průměrné mzdy, který činí v roce 2013 částku 1 242 432 Kč a součtu příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a § 7 zákona o daních z příjmů. Jednoduše řečeno, pokud příjmy ze závislé činnosti (hrubé příjmy, nikoliv superhrubá mzda) v součtu s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (základ daně – tedy příjmy po odečtení výdajů) překročí za rok 2013 částku 1 242 432 Kč, musí být z této „částky navíc“ hrazena solidární daň.

Příjmy ze zaměstnání a solidární zvýšení daně

V případě, že jsou dosahovány příjmy z dílčího základu daně podle § 6 tzn. ze zaměstnání a byla byť jen v jediném měsíci překročena částka 4násobku průměrné mzdy, za rok 2013 se jedná o částku 103 536 Kč, musí být z částky nad 103 536 Kč odvedena solidární daň ve výši 7% a zaměstnanec nemůže zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Zaměstnanec musí v souladu s § 38g zákona o daních z příjmů sám podat daňové přiznání, ve kterém vypořádá svoji daňovou povinnost.

S částkou 103 536 Kč je měsíčně porovnávána hrubá mzda zaměstnance, nikoliv superhrubá mzda. Je však nutné upozornit, že do hrubé mzdy spadají i nepeněžní příjmy. Například pokud zaměstnanec využívá firemní automobil i pro soukromé účely, je mu k jeho mzdě připočteno měsíčně 1% vstupní ceny automobilu. Tuto částku nepeněžního příjmu je nutné zohlednit při posouzení, zda byla překročena hranice pro stanovení solidární daně.

V případě, že má zaměstnanec více zaměstnavatelů současně a u každého samostatně nepřekročí částku pro uplatnění solidární daně, tedy částku 103 536 Kč, v souhrnu by však částka překročena byla. Za uvedený měsíc není solidární zvýšení daně uplatněno. Zaměstnanec je však povinen podat daňové přiznání, a to nikoliv z titulu překročení solidárního zvýšení daně, ale z důvodu, že měl více zaměstnavatelů současně.

Příjmy z podnikání jiné samostatné výdělečné činnosti a solidární zvýšení daně

V případě, že jsou dosahovány příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů, je poplatník povinen po skončení zdaňovacího období podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V případě, že jeho příjmy po odečtení výdajů, tedy základ daně překročí částku 1 242 432 Kč, je poplatník povinen z rozdílu uhradit solidární zvýšení daně.

Pokud příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti dosáhl poplatník společně se spolupracující osobou a své příjmy na tuto spolupracující osobu bude v souladu s § 13 zákona o daních z příjmů přerozdělovat, solidární zvýšení daně se uplatní až na přerozdělené příjmy. Může tedy nastat situace, že v případě, že příjmy by na spolupracující osobu nebyly přerozděleny, byla by daňová povinnost poplatníka vyšší o solidární zvýšení daně, po přerozdělení, pokud klesnou příjmy obou pod hranici 48násobku průměrné mzdy, nemusí být solidární daň stanovena. Zde je tedy prostor pro optimalizaci daňové povinnosti poplatníka, zejména pokud jsou jeho příjmy dosahovány za spolupráce manžela či manželky, který/á má své příjmy nízké a může tak být přerozděleno až 540 000 Kč základu daně aniž by bylo uplatněno solidární zvýšení daně. Obdobně je postupováno u příjmů dosažených ve sdružení, tzn. solidární zvýšení daně se posuzuje až po přerozdělení příjmů na jednotlivé účastníky sdružení.

Pokud poplatník dosahuje současně příjmy dle § 6 a § 7 zákona o daních z příjmů, jsou tyto příjmy pro účely výpočtu solidární daně sečteny, pokud v součtu hrubého příjmu ze zaměstnání a základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti překročí částku 1 242 432 Kč, je z takto vzniklého rozdílu odvedena solidární daň.

Příjmy dle § 8, § 9, § 10 a solidární zvýšení daně

Jsou-li dosahovány příjmy dle výše uvedených §, není jejich výše pro posouzení solidární daně relevantní, jinými slovy solidární daň z těchto příjmů není hrazena. Tyto příjmy nejsou ani přičítány k § 6 a § 7 pro stanovení rozhodného základu daně pro uplatnění solidární daně.

 

Tento článek byl publikován v rubrice DPFO - Daň z příjmu fyzických osob.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*