Jak zdanit příjmy z podnikání bez živnostenského oprávnění?

V případě, že je vykonávána činnost, která naplňuje znaky podnikání (samostatnost, soustavnost, ziskovost), je tato činnost předmětem daně z příjmů. Pokud podnikající fyzická osoba nemá k výkonu své činnosti živnostenské, případně jiné oprávnění, ač by měla mít, není možné zdanit takto dosažené příjmy v rámci § 7 zákona o daních z příjmů . V tomto případě se jedná o nedovolené podnikání a příjmy dosažené z takovéto činnosti by měly být zdaněny v § 10 zákona o daních z příjmů, tady jako tzv. ostatní příjmy.

Existují výjimky, kdy není potřeba mít k výkonu podnikání živnostenské oprávnění, jedná se například o následující činnosti uvedené v § 3 živnostenského zákona:

  • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (podle autorského zákona) – pro účely daní z příjmu známé jako autorské honoráře,
  • restaurování kulturních památek nebo jejich částí,
  • činnosti fyzických osob provozované podle zvláštních zákonů (lékaři, veterinární lékaři, znalci, auditoři, daňoví poradci,  tlumočníci a další),
  • zemědělská výroba, hornická činnost.

Ve většině výše uvedených případů je však potřeba získání oprávnění jiného než živnostenského, vykonávaní činnosti bez tohoto „speciálního oprávnění“ je taktéž nedovoleným podnikáním, které musí být zdaněno v § 10 zákona o daních z příjmů.

Ustálená praxe správců daně, která potvrzuje pohled na podnikání bez oprávnění, byla vymezena v Pokynu D-6 k § 7:

„Za příjmy podle § 7 zákona se nepovažují příjmy z činností vykazujících znaky podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, které lze vykonávat pouze na základě povolení, registrace nebo jiného souhlasu příslušného orgánu a poplatník toto povolení, registraci nebo jiný souhlas příslušného orgánu nemá. Jedná se o příjmy zdaňované podle § 10 zákona.“

Zdanění příjmů z podnikání bez živnostenského oprávnění v § 10 zákona o daních z příjmů je potvrzeno také rozhodnutím nejvyššího správního soudu 2 Afs 52/2011 ze dne 10. ledna 2012.

Zdanění příjmů v § 10

V případě, že se fyzická osoba dostane do situace, kdy vykonávala podnikání bez příslušného podnikatelského oprávnění, je nutné takto získané příjmy zdanit v § 10. Níže jsou uvedena základní pravidla pro zdanění příjmu v rámci „ostatních příjmů“.

  •  Příjmy zdaňované v § 10 zákona o daních z příjmů nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Takto dosažené příjmy tudíž nejsou uváděny ani na přehledech, které podnikatelé s příjmy podle § 7 zpracovávají za zdaňovací období.
  • Ostatní příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí jsou osvobozeny, pokud jejich úhrn u poplatníka ve zdaňovacím období nepřekročí 30 000 Kč (do konce roku 2013 se jedná o částku 20 000 Kč). Příjmy do výše uvedené hranice nebudou v daňovém přiznání uváděny.
  • Základem daně je příjem snížený o prokazatelně vynaložené výdaje na jeho dosažení. Výdajem se rozumí například u příjmů z převodu věcí cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. V případě, že byla věc nabyta bezúplatně, je výdajem cena určená podle zvláštního právního předpisu ke dni nabytí majetku.
  • Pokud jsou výdaje vyšší než příjem, vzniká tedy ztráta, k rozdílu se nepřihlíží. Základem daně tak nikdy nemůže být záporná hodnota, vždy je minimálně 0 Kč. Pro posouzení rozdílu příjmů a výdajů je posuzován každý druh příjmů samostatně a jednotlivé druhy příjmů mezi sebou není možné kompenzovat. Jednoduše řečeno zisk z jednoho druhu příjmu není možné kompenzovat ztrátou z jiného druhu příjmu a dosáhnout tak nižšího dílčího základu daně. Podle pokyn D-6 se jednotlivým druhem příjmu rozumí např. příjem z prodeje nemovitostí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činností a příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí, dále příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a další druhy podle § 10 odst. 1 zákona.

Vliv novelizace daňových zákonů v roce 2014 na posouzení příjmů z podnikání vykonávaných bez živnostenského oprávnění.

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva v roce 2014 došlo k novelizacím či úplnému nahrazení řady daňových předpisů. Mimo jiné bylo novelizováno i znění § 7 zákona o daních z příjmů. Příjmy dle § 7 již nadále nejsou „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“, ale jsou definovány jako „příjmy ze samostatné činnosti“. Kromě toho došlo ke změně vymezení příjmů uvedených § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Podle důvodové zprávy se jedná pouze o legislativně technickou úpravou v návaznosti na zavedení pojmu „příjmy ze samostatné činnosti“, přičemž věcný rozsah příjmů zdaňovaných podle § 7 ZDP zůstává stejný.

I přes ujištění obsažené v důvodové zprávě, že k věcným změnám nedošlo, začaly se objevovat v odborné veřejnosti pochybnosti, co má být skutečně zařazeno do příjmů dle § 7. Mohlo by se jednat například i o příjmy z podnikání bez živnostenského oprávnění, které byly dosud zdaňovány v rámci dílčího základu daně v § 10. Zdanění soustavné činnosti tak bylo Komorou daňových poradců ČR předloženo k projednání s Generálním finančním ředitelstvím na koordinačním výboru 417/18.12.13. GFŘ potvrdilo výklad daný důvodovou zprávou.

„Pojem „příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti“ je od roku 2014 dle schváleného zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. nahrazen pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Jedná se o legislativně technickou úpravu v celém zákonu o daních z příjmů (dále jen ZDP) a nelze z ní vyvozovat, že jakékoliv příjmy, které jsou dosahované  soustavnou samostatnou činností, se mají zahrnovat pod § 7 ZDP.“

Dále však pracovníci GFŘ uvádějí:

„Avšak vzhledem k tomu, že judikatura k novému občanskému zákoníku se bude teprve utvářet, není možné dnes předjímat její možné dopady na aplikaci ust. § 420 a násl. nového občanského zákoníku v kontextu ZDP.“

Nejistota v daňové oblasti je vysoká a rekodifikací soukromého práva a novelizací řady daňových zákonů v roce 2014 se ještě prohloubila. Bude trvat řadu měsíců, nebo spíše let, než se zejména díky nové judikatuře ustálí výklady jednotlivých změn.

Tento článek byl publikován v rubrice Články, DPFO - Daň z příjmu fyzických osob.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*